info@krishi.info1800-425-1661
Welcome Guest

Docket No. 15114 Status : Answered

ചെറുനാ

Query raised by Nikhil on 11/10/2018 at 11:27 AM
Category : വിള പരിപാലനം
Crop : ചെറുനാരങ്ങ

ചാഴി ശല്യം രൂക്ഷം കൂമ്പിലകൾ മുഴുവൻ നീരൂറ്റി കുടിക്കുന്നു

Comments

Total Comments : 1