info@krishi.info1800-425-1661
Welcome Guest

Docket No. 11962 Status : Answered

കശുവണ്ടിയിൽ നീരൂറ്റിക്കുടിക്കുന്ന കീടങ്ങളുടെ ആക്രമണം

Query raised by abdul rahaman on 12/02/2018 at 02:54 PM
Category : സസ്യ­സം­ര­ക്ഷണം

Comments

Total Comments : 1