info@krishi.info1800-425-1661
Welcome Guest

Symptoms

ഇലകൾ നേർത്തു കുറുകിത്തീരുന്നു. മൂത്ത ഇലകളിലാണ്‌ ലക്ഷണം ആദ്യം കണ്ടുവരുന്നത്‌. വളർച്ച മുരടിച്ച്‌, പൊടിപ്പുകൾ ഉണ്ടാവുന്നത്‌ കുറഞ്ഞ്‌, വിളവ്‌ കുറയുന്നു

Management

നൈട്ര­ജനോട്‌ പ്രത്­ക­മായി പ്രതി­ക­രി­ക്കാത്ത അതാ­യത്‌ നീളം കൂടിയ നെൽച്ചെടിയോട്‌ കൂടിയ ഇന­ങ്ങ­ളിൽ ഉത്പാ­ദ­ന­ക്ഷമത കുറ­ഞ്ഞതും കര­നെ­ല്ലിനും അനു­യോ­ജൃ­മാ­യ­തുമായ ഇന­ങ്ങ­ളിൽ കുറ­ഞ്ഞതോതിൽ മാത്രം നൈട്ര­ജൻ ഇട്ടാ­ൽ മതി­യാ­കും.

ഓരോ ഇന­ങ്ങ­ൾക്കും ക്രതൃ­മായ നടിൽഅകലം പാലി­ക്ക­ണം. നെൽച്ചെടികളുടെ എണ്ണം അനു­യോ­ജൃ­മാ­യ തോതിൽ നിന്ന്‌ വൃതൃ‍ാസം വന്നാൽ നെൽച്ചെടിക്ക്‌ മണ്ണിൽ നിന്നും നൈട്ര­ജൻ വലി­ച്ചെ­ടു­ക്കു­ന്ന­തി­ന്റെ ക്ഷമത കുറ­യു­ം.

ജല­പ­രി­പാ­ല­ന­ത്തി­ലു­ളള ക്രതൃത അതാ­യത്‌ പാടങ്ങ­ളിൽ ക്രതൃമായ അള­വിൽ വെളളം നിർത്തുകയും എന്നാൽ വള­പ്ര­യോ­ഗ­ത്തി­നു­ശേഷം വര­മ്പിനു മുക­ളി­ലൂ­ട‍െ­യുളള വെള­ള­ത്തി­ന്റെ ഒഴുക്ക്‌ തട­യേ­ണ്ട­തു­മാ­ണ്‌.

നൈട്ര­ജൻ രാസ­വ­ള­ത്തി­ന്റെ പ്രതി­ക­രണം വിള­പ­രി­പാ­ല­ന­വു­മായി ബന്ധ­പ്പെ­ട്ടി­രി­ക്കു­ന്നു.

അതൃ‍ു­ത്പാ­ദന ശേഷി­യു­ള­ളതും ഗുണ­മേന്മയുള­ളതും കീട­രോ­ഗ­പ്ര­തി­രോ­ധ­ശേ­ഷി­യു­ള­ള­തു­മായ വിത്തു­ക­ളുടെ ഉപ­യോ­ഗ­ത്തി­ലൂടെ ആരോ­ഗൃ­പൂർണ്ണമായ വിള ഉണ്ടാ­ക്കി­യെ­ടു­ക്കണം.

നൈട്ര­ജനുവേണ്ടി നെൽച്ചെടിയുമായി മത്സ­രിക്കുന്ന കള­കളെ ­പൂർണ്ണമായും നിയ­ന്ത്രി­ക്ക­ണം.കീട­ങ്ങ­ളേയും, രോഗ­ങ്ങ­ളേയും, നിയ­ന്ത്രി­ക്ക­ണം.

(കീട­രോഗ­ബാധ­കൾ ചെടി­യുടെ ക്ഷമ­ത­യേ­യും,­ഉ­ത്പാ­ദനക്ഷമ­ത­യേ­യും ബാധി­ക്കു­കയും ചെയ്യുന്നു.)

മറ്റ്‌ പോഷക­ങ്ങ­ളുടെ കുറവ്­ പരിഹരിക്കുക., മണ്ണിന്റെ പ്രശ്ന­ങ്ങ­ളും പരി­ഹ­രി­ക്കു­ക, അവ ഗുണ­മു­ള­ളതും കുറഞ്ഞ ഫലഭൂ­യി­ഷ്ടി­യു­ള­ളതുമായ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ മണ്ണിൽ ഇടുന്ന നൈട്ര­ജനോട്‌ പ്രതി­ക­രണം കുറ­വാ­യി­രിക്കും.

ആ പ്രശ്നം പരി­ഹ­രി­ക്കു­ന്ന­തു­വരെ വിള­കളെ വള­രാൻ അനു­വ­ദി­ക്കു­കയും അടുത്ത നെൽകൃ­ഷിക്ക്‌ മുമ്പായി അതിനെ മണ്ണിൽ തന്നെ ജൈവ­വ­ള­മാ­ക്കു­കയും ചെയ്താൽ നൈട്ര­ജന്റെ നഷ്ടം കുറ­ക്കാ­വു­ന്ന­താ­ണ്‌. മണ്ണിൽ ജൈവ­വ­ള­ത്തിന്റെ കുറ­വു­ള­ള­പ്പോൾ ജൈവീകപദാർത്ഥ­ങ്ങൾ ഇട­ണം.പ്രത്കി ച്ച്‌ മഴയെ ആശ്ര­യി­ക്കുന്ന താഴ്ന്ന­പ്ര­ദേ­ശങ്ങ­ളിലും ചോള­വും,­ഗോതമ്പ്‌, നെല്ല്‌ എന്നീ നന ആവ­ശൃ­മു­ളള കൃഷി­ക­ളിൽ കൊയ്ത്തു­ക­ഴി­ഞ്ഞ­തിനു ശേ.ഷം 5 മു­തൽ 10 സെ.മി ആഴത്തിൽ ഉഴുക. നിലം ഉഴുന്നത്‌ വൈക്കോൽ അഴു­കു­ന്ന­തിനും അടുത്ത നെല്ലി­ന്റെ ഇല­കൾ മുള­യ്ക്കുന്ന സമയം വരെയും നൈട്ര­ജൻ ലഭൃ­മാ­ക്കു­ന്ന­തിന്‌ സഹാ­യി­ക്കു­ന്നു.

ചതു­പ്പു­നി­ല­ങ്ങ­ളിലെ നൈട്ര­ജൻ നൽകാ­നു­ളള കഴിവ്‌ വെളളം പാടളിൽ നിന്നും ഒഴി­വാ­ക്കു­ന്നതു വഴി കൂട്ടാവുന്ന­താ­ണ്‌. അല്ലെ­ങ്കിൽ ഒരു നെല്ലിന്റെ കാലം കര­നെ­ല്ലായൊ

ചതു­പ്പു­നി­ല­മായൊ ഇട്ടാൽ നൈട്ര­ജന്റെ കഴിവ്‌ വർദ്ധിക്കും. ഒരു ഹെക്ടറിൽ നിന്ന്‌ 5-71 വരെ വിളവ്‌ ലഭി­ക്കു­ന്ന­തിനു വേണ്ടി 80-150 കി.ഗ്രാം നൈട്ര­ജൻ ഇടേ­ണ്ട­തു­ണ്ട്‌.­ വി­ളയ്ക്ക്‌ ഏറ്റവും കൂടു­തൽ ആവ­ശൃ­മു­ളള സമ­യത്തും, അവ മണ്ണിൽ നിന്ന്‌ വലി­ച്ചെ­ടു­ക്കുന്ന സമ­യ­ത്തു­മാണ്‌ നൈട്ര­ജൻ ഇടേ­ണ്ട­ത്‌. നൈട്ര­ജൻ വലി­ച്ചെ­ടു­ക്ക#നുളള ക്ഷമത കൂടു­ന്നത്‌ ചിനപ്പ്‌ പൊ­ട്ടുന്ന സമ­യ­ത്താ­ണ്‌. അമോ­ണിയ സ്രോതസ്സ്‌ മാത്രമെ മേൽവ­ള­മായി ഉപ­യോ­ഗി­ക്കാ­വൂ. നല്ല ആരോ­ഗൃവും ഉത്പാ­ദനശേഷി­യു­മുളള വിളയ്ക്ക്‌ അവ­സാ­ന­സ­മ­യത്ത്‌ ഒരു ഡോസ്‌ നൈട്ര­ജൻ നൽക­ണം.­മൂപ്പ്‌ കുറ­യ്ക്കു­ന്ന­തിനും നെല്ല്‌ നിറ­യു­ന്ന­തി­നും ഇത്‌ ആവ­ശൃ­മാണ്‌. സാമ്പ­ത്തി­ക­മായി കർഷ­കന്‌ താ­ങ്ങാവുന്ന­താണെങ്കിൽ മറ്റ്‌ മാർഗ്ഗ­ങ്ങൾ അവ­ലം­ബി­ക്കാം