info@krishi.info1800-425-1661
Welcome Guest

Symptoms

  • —ഇലകൾവാടുന്നു
  • —മഴയുള്ളപ്പോൾ അധികരിക്കുന്നു

Management

  • —ബോർഡോ മിശ്രിതം മണ്ണു കുതിരുന്നതു വരെ ചുവട്ടിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക
  • —രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയുള്ള  ഇനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക